Vooraf .... Mijn eerste publicatie verscheen in het Kerstnummer van de Groene Amsterdammer van (ik meen mij te herinneren) 1983. Helaas is het mij in de daaropvolgende jaren niet gelukt om nauwgezet bij te houden wat ik sindsdien heb gepubliceerd. 
In onderstaande lijst beperk ik mij tot de publikaties die (hoop ik maar) de moeite waard zijn om nog eens door iemand bekeken te worden, of waaraan ik zelf gewoon plezier heb beleefd.

In vroeger jaren, laten we gemakshalve stellen voor 2000, was het nog niet gebruikelijk dat de publikaties ook in electronische vorm beschikbaar werden gesteld. Nadien heb ik meer en meer van mijn artikelen ook in PDF, al wil het soms wel eens voorkomen dat ik ze om copyright redenen hier niet kan aanbieden. Bij de publicaties die ook in digitale vorm beschikbaar zijn, staat een link die leidt tot de PDF van de desbetreffende publikatie. 

Enkele jaren ben ik ook druk geweest met zogenaamde 'weblogs', met name op www.vngmagazine.nl  en op www.gemeente.nu.  Recent verschijnen er echter maar weinig weblogs. Ik heb gemerkt dat op het soms vluchtige internet de eerdere weblogs soms lastig terug te vinden zijn. 

Hieronder de diverse publikaties: 

Effecten van decentralisaties. In Bestuurswetenschappen 2022 (76) 1, pagina 3-4. 

Beginselen versus Praktijken, Toetsing van decentralisatieprocessen, met aanbevelingen voor versterking. Den Haag, Stichting Decentraalbestuur.nl, 2020 (met Klaartje Peters, Marcel Boogers en Marcel van Dam). 

Pushing Water Uphill, renewal of the Dutch Electoral Process. In: Proceedings of the Fifth International Joint Congress on Electronic Voting, E-Vote-ID 2020, pagina 226-236 (met Arjan Dikmans). 

Kaderstellen en controleren door de gemeenteraad: een zware opgave. In: Bestuurswetenschappen 2020 (74) 2, pagina 10-33 (samen met Klaartje Peters). 

Om de controle door de raad. Den Haag, 2019 (samen met Klaartje Peters)

Wel aan het hoofd, maar niet de baas. De verhouding tussen raad en college in de praktijk. In H. Vollaard, G. Boogaard en J. van den Berg (red.), De Gemeenteraad, ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie. Amsterdam, Boom, 2018. (met Klaartje Peters) Om copyrightredenen kan ik deze publikatie niet als PDF aanbieden. 

De ernstige zaak van de gemeenteraadsverkiezingen. In H. Vollaard, G. Boogaard en J. van den Berg (red.), De Gemeenteraad, ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie. Amsterdam, Boom, 2018. (samen met Ron de Jong en Tessa van den Berg) Om copyrightredenen kan ik deze publikatie niet als PDF aanbieden. 

De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. In: H. Reynaert (red.), Lokale besturen in de lage landen. Gent, VandenBroele, 2018. 

Digitaliseren van de stem (samen met Marcel Bom). In: Jaarboek van de Vereniging van Griffiers, 2018

Onderzoek naar vertrek lokale politici. In: Binnenlands bestuur  2018/week 08, pagina 24-25 (met Marcel van Dam). 

Democratie is meer dan kiezen (met Monique Leyenaar). In: R.B. Andeweg en M. Leyenaar (red.), Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht. Amsterdam. Amsterdam University Press, 2017.

Why fix it if it ain't broke? De afschaffing van de Wgr-plus verklaard  (Met Klaartje Peters). In H. Reynaert (red.), Naar springlevende lokale besturen. Gent, VandenBroele, 2016.  

Onderbelichte informatievoorziening, worden gemeenteraden adequaat geïnformeerd? In: Sociaal Bestek, 2015/5 (oktober/november), pagina 39-41 (met Erik Dolle)

Griffier en Rekenkamer, een bijzondere relatie. In: Jaarboek van de Vereniging van Griffiers, Delft, Eburon, 2015 (met Tessa van den Berg). 

De Nederlandse Provinciën. In: Congresbundel Lokale en Regionale Politiek van de Universiteit van Gent. Uitgeverij VandenBroele, 2015 (samen met Michiel Herweijer)

Ruimte voor Provinciaal Beleid, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2015 (samen met Michiel Herweijer). Dit boek kan ik niet als PDF aanbieden, het kan besteld worden bij Kluwer (ISBN: 978 90 13 12774; of als e-boek: ISBN: 978 90 13 12775) 

Staat van de lokale democratie. In: Raadsledennieuws (5) oktober 2014, pagina 3. 

Controle op Nederlandse wijze in Vlaamse gemeenten: pure science fiction of realistisch toekomstscenario? De controlerende rol van de gemeenteraad in Vlaanderen en Nederland doorgelicht. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheid en Management (VTOM), 2014 /3: pagina 47 - 62 (met Bénédicte Buylen en Koenraad de Ceuninck).

Op zoek naar de meerwaarde van decentrale rekenkamers. In: Beleid & Maatschappij 2014 (41) 2, pagina 151-155 (met Klaartje Peters). 

De meerwaarde van lokale rekenkamers, over de rol van rekenkamers bij controle in het sociale domein. In: TPC, tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, 2014 (12) 2, pagina 16 - 20 (met Klaartje Peters).

Overheidsvernieuwing in Nederland. In: Stuur 2014 (3) 2, maart 2014, pagina 28-29. 

Meerwaarde door vernieuwend rekenkameronderzoek.  In: TPC, tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, 2014 (12) 1, pagina 30-33 (met Tessa van den Berg en Ellen Boschker). 

Opschalen en decentraliseren. In: Openbaar Bestuur, 2013 (23) 10, pagina 15-19 (met Klaartje Peters). 

"Geven de Raad alle inlichtingen  ....", een onderzoek naar informatievoorziening aan de gemeenteraad. Den Haag, Stichting Decentraalbestuur.nl, 2013 (met Klaartje Peters en Marcel van Dam)  

Informatievoorziening in de Onderbond, informatie in de gemeente. In: G. Enthoven, Informeren of Manipuleren? Over het Samenspel tussen politicus en ambtenaar. SDU, 2012.

Innovatie van het raadswerk. In: Vereniging van Griffiers, Terug naar de Toekomst, Jaarboek 2012. SDU, 2012

Kleinere raad vergt meer ondersteuning. In: VNGmagazine van 16 maart 2012, pagina 12-14.

De eeuwige provincie? In: Openbaar Bestuur 2012 (22) 3, pagina 24-27.

De relatie tussen rekenkamer en raad. In: Openbaar Bestuur, 2011 (21) 10, pagina 2-6 (met Klaartje Peters).

Open data is nog geen open overheid. In: De toegang voorbij, de wikiburger en overheidsinformatie. Bundel samengesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Dataland, 2011.

Sociaaldemocratie op zoek naar nieuwe verbanden. Den Haag, 2011 (met Jos Kuijs, Jos Bolte en Marcel van Dam)

Klantgerichte overheid de maat genomen. In: Openbaar Bestuur 2011 (21) 1, pagina 18 - 20 (met Marcel van Dam)

Dynamiek in de gemeentelijke basisadministratie; balanceren tussen beheersing en emancipatie. In: Rathenau Instituut, Databases in Beeld. Den Haag, 2010 (met Ellen Boschker en Arre Zuurmond).

Opinies over lokaal bestuur, Rapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag, 2010  (met Marcel van Dam). 

Van beheersing naar emancipatie, vernieuwende basisregistraties in de 21ste eeuw. In: Burgerzaken & Recht, 7/8, juli 2010. (samen met Ellen Boschker en Arre Zuurmond)

Bezuinigen versus meerwaarde, over de kwetsbare positie van Rekenkamers. In: De Gracieuze Rekenkamer, Nieuwegein 2010.

Bestuurskrachtonderzoek Binnenstebuiten. In Openbaar Bestuur 2011 (21) 1, pagina 30-32 (met Ellen Boschker en Monique Jongerius).

Professionalisering van de gemeenteraad. In: Het huis van de democratie na de gemeenteraadsverkiezingen: achterstallig onderhoud. Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010. Den Haag, 2010.

Diagonaal vertrouwen? In: Openbaar Bestuur 2010 (20) 6/7, pagina 24-31. (met Marcel van Dam)

Dunken en Driepunters, Intergemeentelijke samenwerking en bestuurskracht in Nederland. In Res Publica 2009 (51) 3, pagina 303 - 320.

Naar een activistische rekenkamer. In: Bestuurswetenschappen 2009 (63) 1, pagina 67-77 (met Hein Albeda).

Bestuurskracht en innovatie. Tekst uitgesproken bij gelegenheid van mijn installatie als lector aan BAZN de bestuursacademie, Tilburg, 4 september 2008.

Variatie in Bestuurskracht, een beschouwing over bestuurskracht, schaal en samenwerking, Den Haag, Actieprogramma Lokaal Bestuur, 2008 (met Marcel van Dam). 

Over bestuurskracht en krachtige bestuurders. In: Openbaar Bestuur 2007 (17) 11, november 2007.

Gemeentelijke dienstverleningsconcepten, kenmerken, keuzen en vier ideaaltypen. In: Burgerzaken & recht, 2007 (14) 4/5, april/mei 2007, pagina 114-121 (met Marcel Hoogwout)

Willem Drees als wethouder. In: Openbaar Bestuur 2007 (17) 3, pagina 32-36.

Over het belang van participatie. In: Burger, Bestuur & Beleid (2006) (3) 4, pagina 370-371.

Burgers en Dualisme. Verschenen in de congresbundel van de Vereniging van Griffiers, december 2005.

Het beeld van de burger, Den Haag 2005 (met Christine Bleijenberg en Hanneke Propitius). 

De Nederlandse burgemeester: een rechtsbuiten in de lokale politiek. In: Burger, Bestuur & Beleid, 2004 (1) 2, pagina 114-124.

De ontdekking van het raadslid. In: Jaarboek 2003 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, pagina 274-291 (met Hester Tjalma).  

Afscheid van de raad; een terugblik op het raadslidmaatschap. Den Haag 2002 (met Monique Leyenaar, Kees Niemöller en Hester Tjalma)

De levende werkzaamheid. Den Haag, VNG-uitgeverij, 2001 (proefschrift)

Op zoek naar effectief lokaal veiligheidsbeleid. In: Openbaar Bestuur 2000 (10) 11, pagina 19-22 (met Maurice Essers) 

De wisselwerking tussen gemeente en gemeenschap. Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1999.

Kiezers over politiek en gemeentebestuur. In: A.F.A. Korsten en P. Tops, Lokaal bestuur in Nederland. Alphen aan den Rijn, Samsom HD Tjeenk Willink, 1998.

Herindeling in zicht. In, Bestuurswetenschappen, 1997 (51) 5, pagina 295-312.

Politiek op kleine schaal. In Bestuurswetenschappen, 1996 (50) 6, pagina 375-389.

Onverschillige Democratie. Amsterdam, Het Spinhuis, 1994.

Gemeentelijk veiligheidsbeleid. Den Haag, Uitgeverij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1994.

Politieke participatie en politieke vorming. In: I. Hartman en H. Vlug (red.), Tussen burgerschap en eigenbelang. Amsterdam/Leiden, Nederlands Centrum voor Democratische burgerschapsvorming, Stichting Burgerschapskunde, Nederlands centrum voor politieke vorming, 1989.

Bedrijfsmatig bestuur verwijdert de burger nog verder van de gemeentelijke overheid. In: "Namens", maart 1989 (met Vic Veldheer).

Convergentie of Divergentie, Het leven in stedelijke en landelijke gebieden. Rapportage in het kader van het project "Stedelijke Netwerken". Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1989 (met Frans Knol).

Kwaliteitsverbetering bij de lokale overheid, ontwikkelingen en onderzoek. In: "Namens", december 1988.

Participatie in Beweging. Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1988.

Gemeente: basiscel parlementaire democratie. In: De Nederlandse Gemeente, 1987, nr. 20 (met Vic Veldheer).

De politieke participatie van vrouwen in Nederland 1973 -1986. In: Acta Politica 1987, nummer 4 (met Paul Dekker).

De ontwikkeling van politiek protest in Nederland sinds de jaren zeventig  In: Acta Politica 1987, nummer 1 (met Hanspeter Kriesi).